Zamów teraz i otrzymaj przesyłkę już we wtorek, 21.01.2020.

Kategorie

Promocje

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PARTSMICROCAR.PL

I. Informacje o sklepie

 • Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.partsmicrocar.pl prowadzony jest przez MOTO-BOWIT Mateusz Bolt z siedzibą w Koźminie Wlkp. przy ulicy Wiatracznej 2, NIP 621-173-05-43, REGON 301442618

II. Oferta sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży.

 • Oferta prezentowana na stronie Sklepu Internetowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Sposób złożenia oferty przez Klienta określa pkt III ust. 1.
 • Prezentowane ceny są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie każdorazowo podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są także na stronach sklepu według tabeli opłat zamieszczonej na stronie internetowej.

III. Zamówienia

 • Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerami wskazanymi w zakładce kontakt.
 • W chwili potwierdzenia przez Sklep wysłanego przez Klienta zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu, zgodnie z opisem oraz fotografią towaru.
 • Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji przez Sklep treści złożonej oferty Klient otrzyma kolejną wiadomość e-mail o akceptacji przez Sklep lub jej braku złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez Sklep stanowi przyjęcie oferty przez Sklep w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, dodatkowych życzeń Klienta wynikających z komentarza do zamówienia, oraz zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w inny sposób. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Sklepem, a Klientem.
 • Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i w miarę możliwości Sklepu uwzględniany. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt III ust. 3 lub pkt III ust. 4.
 • Sklep wyraźnie informuje jeśli towar nie jest towarem nowym. Sklep oznacza towar jako używany, oraz informuje o wszelkich wadach towaru. W zakresie wad ujawnionych (znanych kupującemu) reklamacje towaru nie będą uwzględniane.

IV. Płatności

 • Za złożone zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
  • płatność za pobraniem (opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki);
  • płatność przelewem przed przystąpieniem przez Sklep do realizacji umowy sprzedaży (przelew dokonywany jest na rachunek wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w pkt III ust. 3 /nr 34 1090 1157 0000 0001 1432 3094 prowadzonego dla Mateusz Bolt Moto-Bowit z siedzibą w Koźminie Wlkp. przy ulicy Wiatracznej 2, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia)). Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili dokonania zapłaty przez Klienta;
  • płatność za pośrednictwem portalu PayPal, który przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność;
  • płatność za pośrednictwem portalu PayU, który przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność;
  • płatność kartą poprzez terminal internetowy;
  • płatność bezpośrednia (w przypadku odbioru osobistego).
 • W przypadku, gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, Sklep wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji zgodnie z pkt V po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów zewnętrznych zajmujących się transferem bezgotówkowym. Kupujący przystępujący do zakupu za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych (ust.2 lit. c i d) przystępuje do transakcji akceptując regulaminy działalności tychże podmiotów.

V. Terminy i sposób dostawy. Koszty wysyłki.

  • Termin realizacji zamówienia (termin wysyłki) wynosi 2 dni i liczony jest w sposób opisany w ust. 3 poniżej.
  • Sposób dostawy wybiera Klient w chwili składania zamówienia.
  • Termin wysyłki liczony jest w następujący sposób:

   a) W przypadku wybrania płatności za pobraniem, od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy sprzedaży;

   b) W przypadku wybrania płatności z góry (przelew, płatność kartą itp.) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sklepu lub następnego dnia roboczego po uzyskaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności należnej ceny i kosztów przesyłki kartą lub za pośrednictwem e-przelewu (z zastrzeżeniem treści punktu IV ust.1) • O wysłaniu zamówienia Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości o wysłaniu zamówienia, podany będzie m.in. nr przesyłki i nazwa przedsiębiorcy odpowiedzialnego za dostawę (Poczta Polska, Kurier).
 • Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta (wyrażone w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży) fakturę VAT.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 • Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.
 • Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej listem poleconym na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 • Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłać produkt. W tym samym terminie Sprzedawca w przypadku uwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy - zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki) do Klienta.
 • Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń i powinien być w miarę możliwości zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. Wraz z towarem klient powinien przesłać dowód sprzedaży.
 • Towar odsyłany jest przez Klienta do Sprzedawcy na koszt Klienta.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sklepem.

VII. Niezgodność towaru z umową

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.).
 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 • Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.)

VIII. Zwrot towaru

 • Sklep udziela Klientom prawa do zwrotu części zakupionych towarów, który to zwrot nie będzie stanowił odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrot odbędzie się na zasadzie zgodnego porozumienia stron.
 • Prawo Klienta opisane w ust. 1) powyżej nie wyłącza uprawnień Klienta przysługujących na podstawie obowiązujących ustaw, w tym w szczególności prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie w ustawie przewidzianym.
 • Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Zwrot, dla swojej skuteczności wymaga złożenia pisemnego oświadczenia i wysłania go przesyłką poleconą wraz ze zwracanym towarem i oryginałem paragonu/faktury na adres Mateusz Bolt Moto -Bowit z dopiskiem "Zwrot" przed upływem terminu opisanego w pkt 3 powyżej.
 • Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
 • Zwracany towar wysyłany jest przez Klienta do Sklepu na koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków opisanych powyżej, w takim przypadku towar zostanie ponownie wysłany do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku przyjęcia przez Sklep zwróconego towaru Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep towaru.
 • W przypadku towarów, których sprzedaż dokumentowana była fakturą VAT, Sklep, po przyjęciu zwrotu, wyśle do Klienta korektę faktury VAT. Termin 14 dniowy na zwrot zapłaconej ceny liczony będzie w takim przypadku od daty otrzymania przez Sklep podpisanej przez klienta korekty faktury VAT.

IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia.

 • W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia, który był widoczny.
 • O w/w sytuacji proszę powiadomić Sklep za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@partsmicrocar.pl.
 • W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem za pomocą wiadomości e-mail pod adresem motocykle@bowit.pl.
 • W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 • Sklep dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 • W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią wyłączną własność Mateusz Bolt Moto Bowit lub są publikowane na podstawie uzyskanych licencji i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody właściciela.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2013r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.