Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://partsmicrocar.pl jest prowadzony przez Mateusza Bolt prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Bolt MOTO-BOWIT ul. Wiatraczna 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski, NIP: 6211730543 , REGON: 301442618.

 2. Regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 3. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, za pomocą którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach,

 4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.,

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

 6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem https://partsmicrocar.pl,

 7. Sprzedawca – Mateusz Bolt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Bolt MOTO-BOWIT ul. Wiatraczna 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski, NIP: 6211730543, REGON: 301442618,

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§ 3. Usługi

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. Konto Klienta,

  2. składanie Zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego,

  3. newsletter,

  4. formularz kontaktowy.

 2. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 i 3 powyżej, jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 i 3 powyżej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, oświadczenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@bowit.pl.

 3. Świadczenie usług, o których mowa w pkt 2 i 4 powyżej, jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu:

  1. bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego- w przypadku składania Zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego,

  2. w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@bowit.pl- w przypadku formularza kontaktowego.

 4. Sprzedawca może świadczyć również inne usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia opartego o system operacyjny Windows, MacOS, Linux, Android z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer) oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Na prawidłowość działania lub funkcjonalność Serwisu mogą wpłynąć ograniczenia stosowania plików cookies, posiadanie oprogramowania Java, JavaScript, a także korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Konto Klienta

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronach internetowych Sklepu internetowego poprzez korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po uprzednim zalogowaniu się.

 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, oznaczenie płci, podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta.

 5. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.

 6. Skutki udostępnienia przez Klienta danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu internetowego osobom nieuprawnionym ponosi Klient.

§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.

 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

 3. Sposób składania Zamówień określa § 8 Regulaminu.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.

§ 7. Cena

 1. Ceny zamieszczone przy prezentowanym towarze na stronach internetowych Sklepu internetowego:

  1. wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług),

  2. dotyczą jednej sztuki towaru, chyba że co innego zostało wyraźnie zastrzeżone na stronach internetowych Sklepu internetowego,

  3. nie zawierają kosztów dostarczenia towaru,

  4. mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 2. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Koszty dostarczenia towaru podawane są na stronie internetowej Sklepu internetowego w tabeli opłat w zakładce „WYSYŁKA” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym każdorazowo w chwili zatwierdzenia złożenia Zamówienia.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia.

§ 8. Składanie Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest:

  1. po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Konto Klienta zgodnie z § 5 Regulaminu albo

  2. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia (Zamówienie bez rejestracji Konta Klienta).

 1. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po dokonaniu wyboru towaru należy:

  1. kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy”, jeżeli Klient chce dokonać wyboru kolejnego towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego,

  2. kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, jeżeli z asortymentu Sklepu internetowego wybrano wszystkie towary, które mają być objęte Zamówieniem.

 2. Aby przejść do realizacji Zamówienia, Klient może również kliknąć przycisk „Koszyk”, a następnie kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”.

 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia przez Konto Klienta, należy kliknąć przycisk „Zaloguj się”, wpisać login i hasło do Konta Klienta, a następnie kliknąć przycisk „Logowanie”.

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Klienta, należy wypełnić formularz Zamówienia poprzez:

   1. wpisanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej

   2. oznaczenie pojazdu (marka, model, silnik, rok produkcji itd.),

   3. zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia,

   4. rozwiązanie zadania wygenerowanego przez system Captcha,

   5. wpisanie adresu dostawy: ulica, numer budynku/ lokalu, kod pocztowy, miasto, oraz numeru telefonu,

   6. określenie czy Klient chce otrzymać fakturę VAT, a jeżeli tak wpisanie następujących danych: imię i nazwisko/ firma, NIP, ulica i numer lokalu, kraj, kod pocztowy, miasto,

   7. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

   8. dokonanie wyboru metody płatności,

   9. wpisanie kuponu rabatowego i kliknięcie przycisku „Dodaj”, jeżeli Klient posiada kupon rabatowy,

   10. dodanie komentarza do Zamówienia,

   11. kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu Zamówienia gwiazdką (*) jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych w formularzu Zamówienia gwiazdką (*) jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

 2. W trakcie składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” , Klient ma możliwość modyfikowania treści Zamówienia.

 3. Brak akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 9. Sposoby dostawy oraz metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy:

 1. przesyłka pocztowa pobraniowa,

 2. przesyłka kurierska,

 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem)- Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar,

  2. płatność w siedzibie Sprzedawcy- w przypadku odbioru osobistego,

  3. płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji (numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 34 1090 1157 0000 0001 1432 3094, w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia),

  4. płatność z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pomocą podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznej.

 1. W przypadku płatności z góry, cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia należy uiścić w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomość poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

 2. W celu dokonania płatności za pomocą podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznej, Klient zostaje przeniesiony do serwisu wybranego podmiotu świadczącego takie usługi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności na działania spowodowane funkcjonowaniem podmiotów trzecich świadczących usługi płatności elektronicznej, w szczególności za płatności niezrealizowane oraz utratę danych osobowych.

 3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu internetowego.

 4. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem umowy sprzedaży do chwili uiszczenia ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia. W przypadku, gdy otrzymana kwota jest niższa od ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Sprzedawca przystąpi do wykonania umowy sprzedaży po otrzymaniu ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia.

§ 10. Wykonanie Umowy

 1. Na czas realizacji Zamówienia składa się okres, w którym Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, chyba że Klient wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty.

 2. Sprzedawca przystąpi do skompletowania towarów objętych Zamówieniem:

  1. następnego dnia roboczego od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji - w przypadku metod płatności, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2,

  2. następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia- w przypadku metody płatności, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 3,

  3. następnego dnia roboczego od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma potwierdzenie uiszczenia ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia od podmiotu świadczącego usługi płatności elektronicznej- w przypadku metody płatności, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 4.

 3. Czas skompletowania towarów objętych Zamówieniem wynosi 2 dni robocze.

 4. Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej o:

  1. powierzeniu towaru przewoźnikowi, w tym o numerze przesyłki oraz nazwie przewoźnika lub

  2. możliwości przystąpienia do odbioru towarów objętych Zamówieniem- w przypadku wyboru jako metody dostawy odbioru osobistego.

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na zasadach określonych w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, które stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

§ 12. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe, na adres e-mail Klienta wskazany podczas zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera.

§ 13. Usługa formularza kontaktowego

 1. Usługa formularza kontaktowego umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://partsmicrocar.pl/kontakt.

 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego należy:

  1. wejść na stronę internetową https://partsmicrocar.pl/kontakt,

  2. wypełnić formularz kontaktowy przez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru zamówienia i treści wiadomości,

  3. zaakceptować postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu,

  4. kliknąć pole „Wyślij”.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub wadami zakupionego towaru.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@bowit.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

 3. Każda reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania).

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany w zgłoszeniu reklamacji dodatkowo wskazać swoje żądanie oraz dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru.

 5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji.

 6. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin.

 7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta w formie, w jakiej reklamacja została złożona.

 8. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tel.: 666177666, mail: biuro@bowit.pl. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Mateusz Bolt.

 1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane również w celach wykonania procesów związanych ściśle z wykonywaniem zawartej umowy jak cele: informacyjne – do czasu wyrażenia zgody lub zobowiązania do ich usunięcia, ewentualnie do czasu zakończenia współpracy; finansowo-księgowe – do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego; obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z k.c. nie więcej niż 10 lat.

 3. Odbiorcą danych osobowych Klienta są podmioty pośredniczące w wykonaniu przez administratora umów tj. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, biuro księgowe, firmy kurierskie, pocztowe.

 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z postanowieniami art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą automatycznie profilowane.

 6. Sprzedawca nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.02.14

 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej https://partsmicrocar.pl/wpis/regulamin-7 oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin udostępniany jest Klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany: przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy. O każdej zmianie treści Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta za co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez:

  1. umieszczenie na stronach Sklepu internetowego powiadomienia o zmianie Regulaminu,

  2. przesłanie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu- w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie internetowym.

 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 5. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta posiadającego w Sklepie internetowym Konto Klienta, chyba, że Klient w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

 6. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

 7. Załącznikami do Regulaminu są:

  1. Załącznik 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy,

  2. Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c., a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 9. W przypadku wystąpienia sporu Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania w sposób polubowny. Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, a Klient nie jest Konsumentem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik 1: POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. zawarcia umowy- w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym;

 2. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

 4. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;

 5. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest:

Mateusz Bolt MOTO-BOWIT

ul. Wiatraczna 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski

tel: 666 177 666

e-mail: biuro@bowit.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (adres: Mateusz Bolt MOTO-BOWIT ul. Wiatraczna 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.